BREAKING NEWS: Health Holland spreekt intentie voor financiering uit!

Jim van Os
Jim van Os
In deze donkere dagen komt ook af toe positief nieuws tot ons! In dit geval van niemand minder dan de Health~Holland, Top Sector Life Sciences & Health Head Quarters...

Lees even mee:

Beste Jim van Os,
 
 Het verheugt ons dat we jullie kunnen berichten dat het bestuur van TKI-LSH op 8 december een intentie tot financiering van de voorgenomen PPP Mental Health, deelproject 'Ecosysteem Mentale Gezondheid' heeft uitgesproken van maximaal 750.000 euro PPS-toeslag, op voorwaarde dat in ieder geval de volgende algemene en specifieke punten worden geadresseerd in de aanvraag.
   
Algemeen:
* De vijf Gezondheid & Zorg-missies dienen op grond van de voornemens opgetekende in het Missiedocument van VWS (www.health-holland.com/publications/useful-documents/missiedocument) en de KIA MT G&Z (www.health-holland.com/publications/useful-documents/kia) leidend te zijn voor publiek-private consortia die met dit financieringsinstrument gefinancierd worden, evenals een evenredige participatie van de vier geledingen van de quadruple helix.
* Intellectuele en substantiële (financiële) bedrijfsparticipatie is een essentieel onderdeel van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid en van dit financieringsinstrument. Betrek daarom het bedrijfsleven bij de (door)ontwikkeling van dit initiatief.
* We adviseren u met klem een (reeds betrokken) TTO-contactpersoon intensief te betrekken bij de (door)ontwikkeling van uw initiatief. Zij zijn immers goed bekend met deze financieringsregeling en weten op juiste wijze het relevante en innovatieve bedrijfsleven te betrekken.
* Positioneer uw initiatief ook nadrukkelijk in de kennis- en innovatie-infrastructuur (KIIS) van het MT G&Z (zie bijlage) en betrek de relevante elementen uit die KIIS bij uw initiatief, in het bijzonder de PPP’s (www.health-holland.com/public-private-partnerships), NWA-routes (https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/nationale-wetenschapsagenda), Sleuteltechnologie MJP’s (www.hollandhightech.nl/kia-sleuteltechnologieen) en Sleutelmethodologieën (https://kems.clicknl.nl/).
 
Algemeen Mental Health:
* Aangezien dit PPS-project voor het TKI-LSH Bestuur en het Topteam LSH deel uit maakt van een lang gekoesterde wens van de Topsector om uiterlijk medio 2022 te komen tot een PPP Mental Health, verbinden Bestuur en Topteam aan eventuele honorering van de aanvraag dat 1. de coalitie van dit project en van de twee parallelle projecten onderling blijven samenwerken en 2. bijdragen aan de verdere opbouw van de samenwerking in een strategisch nationaal PPP “Mental Health” met consortia van additionele mental health projecten onder de collectieve “paraplu”, in samenwerking met de KIC-partners van het MT G&Z, in het bijzonder ook in de context van het door ZonMw voorgenomen initiatief ‘Hoofdzaken’.
* Het consortium moet nadrukkelijk aandacht voor en inzet met mensen vanuit een laag sociaal-economische status verwerken in de aanvraag. Hiertoe dient samen gewerkt te worden met Pharos (Robbert van Bokhoven) en uitdrukkelijk ingegaan te worden op de probleemschets van de gezondheidsverschillen in het RVS-rapport (zie: https://adviezen.raadrvs.nl/gezondheidsverschillen-voorbij/)
* Samenwerking met het initiatief ‘Urgentie op Preventie (UoP)’ (marjan.vanerk@tno.nl en hannake.molema@tno.nl) is essentieel voor het vervolg van zowel het UoP-initiatief als deze aanvraag.
 
Vervolgstappen
Als vervolgstap op deze intentie tot financiering, vragen wij uw consortium de plannen te gaan uitwerken voor een Match Call aanvraag in 2021 (bij voorkeur voor de deadline van 17 maart). Informatie over deze procedure vindt u hier: www.health-holland.com/funding-opportunities/tki-match. De voorwaarden voor een PPS-toeslag project en het aanvraag- en budgetformulier 2021 worden op dit moment (door)ontwikkeld en zullen uiterlijk half januari online gepubliceerd worden op onze website. Via een webinar op dinsdag 19 januari van 12-13 uur, zal dieper ingegaan worden op de Match Call procedure en de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2020 worden besproken. Meer informatie hierover is te vinden op onze website. Wij nodigen u tevens uit om z.s.m. een afspraak in te plannen met Jolande Zijlstra en Lisa Büller om door uw aanvraag en budgetformulier heen te lopen. U kunt hiervoor contact opnemen met Lisa Büller (buller@health-holland.com). Deze afspraak zal op 12 of 19 februari plaatsvinden en zal maximaal 45 minuten in beslag nemen.
 
Aan bovenstaande kunnen nu en in de toekomst op voorhand geen rechten worden ontleent, in het bijzonder ook niet t.a.v. inzet van de medewerkers van het TKI-Bureau LSH en de eventuele honorering van de uiteindelijke aanvraag.
 
Hartelijke groet, mede namens Jolande Zijlstra,
 
Hanna Groen
Strategie Adviseur

...dat betekent een boost voor het vertrouwen waarmee we aan de slag kunnen met het beschrijven van de WorkPackages!
WP leaders: jullie zijn uitgenodigd de WP zoals
hier beschreven verder uit te werken!