Due Diligence-principes voor XR Belgium bij fondsenwerving

Waarom hebben we dit nodig?

Als beweging zijn we gedecentraliseerd en autonoom in ons handelen, met elkaar verbonden door leidende principes. Onze fondsenwerving moet, waar mogelijk, gericht zijn op het versterken van deze principes en ze verankeren in onze acties en toekomstige activiteiten van onze donateurs.


1. Wij hebben een gemeenschappelijke visie op verandering

We zullen actief met alle potentiële donateurs spreken over waarom ze geïnteresseerd zijn om XR te steunen. We willen relaties opbouwen met donateurs die onze visie op verandering delen. Dit betekent dat we geen geld accepteren van donateurs die onze theorie van verandering tegenspreken, waaronder fossiele brandstofbedrijven, farmaceutische bedrijven, reguliere banken, private equity-bedrijven, hedgefondsen, agro-bedrijven, geregistreerde lobbyisten en politieke partijen. Zie hieronder voor het due diligence-proces binnen Extinction Rebelion Belgium bij fondsenwerving.


2. Wij richten op ons wat nodig is

XR werkt om 3,5% van de bevolking te mobiliseren om systeemverandering te bewerkstelligen. We zoeken financiering bij individuen, bedrijven en instellingen die actieve deelname van burgers aan de democratie aan de basis ondersteunen voor klimaatactie, met name door middel van geweldloze directe actie (NVDA) en / of volksvergaderingen.


3. Wij hebben behoefte aan een duurzame cultuur waarin plaats is voor herstel

Hoewel we financiering willen die onze directe acties kan ondersteunen, zullen we actief op zoek gaan naar financiering om onze inspanningen te ondersteunen, bij het opbouwen van veerkrachtige gemeenschappen en een regeneratieve cultuur binnen onze beweging en de samenleving als geheel.


4. Wij dagen onszelf uit en stellen het verre van duurzame huidige systeem op de proef

We willen donateurs die onze waarden weerspiegelen, hun rol in het systeem durven erkennen en indien nodig willen veranderen. We zullen discussies voeren met donateurs wier geld afkomstig is van destructieve praktijken, maar we nemen geen bijdragen aan van donateurs die niet bereid zijn uitbuitende praktijken die de milieu- en sociale vernietiging of ongelijkheid versterken, te veranderen.


5. Wij hechten waarde aan leren en reflectie

Als een horizontale beweging die zich bezighoudt met het bevorderen van zelforganiserende systemen en alternatieve structuren voor de paradigma's van onze huidige samenleving, zijn we geïnteresseerd om te werken met donateurs die onze visie op nieuwe maatschappelijke structuren delen. We gaan actief op zoek naar donateurs die geïnteresseerd zijn in wederzijds leren en uitwisseling van kennis en ervaring.


6. Iedereen is welkom en wij waarderen alles wat je meebrengt

We zijn een volledig inclusieve beweging en gemeenschap, en erkennen onze verantwoordelijkheid om de inclusiviteit van onze beweging bij elke stap van onze collectieve reis op te bouwen. We zullen actief donateurs nastreven die meer diversiteit en toegang tot XR en het werk dat we doen willen ondersteunen. We nemen geen geld aan van donateurs die deze principes niet ondersteunen of die alleen met een bepaald segment van onze beweging willen werken.


7. Wij zetten ons actief in voor het inperken van machtsstructuren

XR werkt om machtsstructuren af te breken voor een eerlijkere deelname. We nemen geen geld aan van donateurs wier huidige activiteiten de actieve deelname van alle mensen in de samenleving en besluitvorming voor onze toekomst tegenwerken.


8. Terechtwijzingen en beschuldigingen vermijden we

Als individuen moeten we erkennen dat sommige van onze eigen activiteiten bijdragen aan de ecologische kloof tussen onszelf en de alternatieve visie waar we naartoe werken. Mensen de schuld geven is niet in overeenstemming met ons begrip van de systemische problemen waarmee we worden geconfronteerd en die we samen moeten aanpakken. We nemen geen geld aan van donateurs die willen dat XR zich richt op individuen boven een systemische kijk op verandering.


9. Wij zijn een geweldloos netwerk

Ons DNA als beweging is gebaseerd op geweldloze directe actie. We accepteren geen geld van donateurs die gewelddadige activiteiten promoten of die XR willen pushen om de kernprincipes van NVDA in gevaar te brengen voor alternatieve benaderingen om te veranderen.


10. Autonomie en decentralisatie staan bij ons centraal

Onze beweging is gebaseerd op de subsidiariteit van beslissingsbevoegdheid. We nemen geen geld aan van donateurs die hiërarchieën in onze beweging willen aanbrengen of directe invloed en controle over onze activiteiten willen uitoefenen.


Due diligence-proces om ons inkomen te bewaken en ervoor te zorgen dat het in overeenstemming is met de hierboven uiteengezette principes:

  • Donaties vanaf 1000 euro (hetzij in één keer, hetzij in de vorm van meerdere betalingen) van dezelfde donor (persoon of rechtspersoon) worden beoordeeld en goedgekeurd of afgewezen door de Finance Monitors.
  • Potentiële donateurs die niet hierboven worden genoemd, maar toch kunnen worden geïnterpreteerd als in tegenspraak met een van de bovengenoemde principes, worden beoordeeld en goedgekeurd of verworpen door de Finance Monitors.