F, I, N, A, N, C, E

Brief verzonden naar de partijvoorzitters van / lettre envoyée aux présidents du N-VA, PS, CD&V, PVDA/PTB, MR, OPENVLD, SP.A.

NL

Geachte,

vorige week donderdag, vroeg in de ochtend, leenden wij de letters F, I, N, A, N, C en E van de Financietoren. We zorgden ervoor dat ze bij de verwijdering niet beschadigd werden. Op zaterdag trachtten we de toren te om te dopen tot ‘Resilience Tower’, maar spijtig genoeg confisqueerde de politie onze speciaal daarvoor gemaakte letters!

Het was ons plan om de zeven oorspronkelijke letters terug te geven aan de Eerste Minister van de nieuwe federale regering, maar ook daar stak de overijverige politie een stokje voor. Wij zenden de F, I, N, A, N, C en E daarom vroegtijdig op naar de voorzitters van de partijen die als de zeven grootste uit de bus kwamen bij de verkiezingen van mei 2019, het Vlaams Belang niet meegerekend. Vormen jullie snel een regering?

Ongetwijfeld heeft U bedenkingen bij onze actiemethode van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid. Wij, gewone burgers, zien echter geen andere optie. Zelfs de moedige jongeren die vorig jaar massaal de straat opgingen konden niets fundamenteel veranderen aan het gebrek aan politieke urgentie van de voorbije dertig jaar.

In het Nederlands kan U ‘resilience’ vertalen als ‘veerkracht’ of ‘weerbaarheid’. Daar hebben we als samenleving meer dan nood aan, geloven we bij Extinction Rebellion. Enkel zo kunnen we de komende sociale en ecologische schokken op een vredevolle en rechtvaardige manier opvangen.

Het grootste deel van de bevolking beseft ondertussen dat er zoiets gaande is als de klimaatopwarming. Toch is de kennis over de impact en snelheid van de ecologische crisis, en de onrechtvaardige verdeling van haar gevolgen, nog niet wijdverbreid. Kan U de burgers alstublieft grondig inlichten daaromtrent? Wie de wetenschappelijke rapporten erop naleest, weet dat deze crisis oneindig veel meer omvat dan enkel de klimaatverandering, een probleem dat we met de reductie van CO2-uitstoot zouden kunnen ‘oplossen’. De grondslag van de ecologische ontregeling is de massale destructie van natuur, van biodiversiteit, door een uitputtend economisch systeem. De huidige pandemie werd er mee door veroorzaakt.

Om de complexe ecologische ontregeling begrijpelijk te maken helpt het eenvoudige voorbeeld van de bij: als de bij uitsterft vindt er geen bestuiving plaats. Het uitsterven van de bij betekent dus het uitsterven van heel wat flora. Zoals de bij zijn er talloze voorbeelden van fundamentele componenten van ecosystemen die vandaag worden bedreigd. Houdt het sociaal contract tussen burgers en beroepspolitici stand? Enkel als U ons kan beschermen.

Onze fundamenteel politieke vraag aan U is daarom: wat stelt Uw partij voor om de bij te redden?

Laat U voor het antwoord op die aartsmoeilijke vraag bijstaan door wetenschappers, maar evengoed door burgers. Een technocratie, zoals we die de voorbije maanden hebben leren kennen, is niet voor herhaling vatbaar. Extinction Rebellion, die vaak als een extremistische beweging wordt voorgesteld, heeft een zeer redelijke eis. Wij pleiten voor een uitbreiding van de democratie: een federaal burgerparlement rond de ecologische crisis. Een representatieve dwarsdoorsnede van de Belgische bevolking kan, gedurende een beperkte periode en geïnformeerd door een brede waaier deskundigen, zelf beleid uittekenen. Over ons concrete voorstel knopen wij graag met U het gesprek aan.

Met respect en ongeduld kijken wij uit naar Uw reactie,

Extinction Rebellion België

FR

Cher.e,

Jeudi dernier, tôt matin, nous avons emprunté les lettres F, I, N, A, N, C et E à la Tour des Finances. Nous avons veillé à ce qu'elles ne soient pas endommagées lors de cet enlèvement. Samedi, nous avons tenté de rebaptiser la tour "Resilience Tower", mais malheureusement la police a confisqué nos lettres spécialement fabriquées pour l'occasion !

Nous avions prévu de renvoyer les sept lettres originales au Premier ministre du nouveau gouvernement fédéral, mais la police trop zélée nous en a également empêché. Pour prendre de l'avance, nous avons donc envoyé les F, I, N, A, N, C et E  aux présidents des partis qui sont apparus comme les sept plus importants lors des élections de mai 2019, à l'exception du Vlaams Belang. Mais il y a de quoi se demander si un Gouvernement sera bientôt formé.

Vous avez sans doute des réserves sur notre méthode d'action de désobéissance civile non violente. Cependant, nous, citoyens ordinaires, ne voyons pas d'autre option. Même les courageux jeunes qui sont descendus dans la rue en masse l'année dernière n'ont pu changer fondamentalement l'urgence politique, au point mort, ces trente dernières années.

Pourquoi "résilience"? Extinction Rebellion pense qu'en tant que société, nous en avons plus que besoin. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons absorber les chocs sociaux et écologiques à venir de manière pacifique et juste. 

Entre-temps, la majorité de la population se rend compte que le changement climatique est en cours. Néanmoins, les connaissances relatives à l'impact et la rapidité de la crise écologique, ainsi que sur la répartition injuste de ses conséquences, ne sont pas encore très répandues. Pourriez-vous, s'il vous plaît, informer les citoyens de manière approfondie à ce sujet ? Tous ceux qui lisent les rapports scientifiques savent que cette crise va bien au-delà du changement climatique, un problème que nous pourrions "résoudre" en réduisant les émissions de CO2. La base de la perturbation écologique est la destruction massive de la nature, de la biodiversité, par un système économique suffocant. C'est ce bouleversement qui a provoqué la pandémie actuelle. 

Afin de rendre compréhensible cette crise écologique complexe, le simple exemple de l'abeille nous aide: si l'abeille s'éteint, il n'y a pas de pollinisation. L'extinction de l'abeille signifie donc l'extinction d'une grande partie de la flore. Au même titre que l'abeille, il existe de nombreux exemples de composants fondamentaux des écosystèmes qui sont aujourd'hui menacés. Le contrat social entre les citoyens et les politiciens professionnels tient-il toujours ? Seulement si vous pouvez nous protéger. 

La question politique fondamentale que nous vous posons est donc la suivante : que propose votre parti pour sauver l'abeille ? 

Pour répondre à cette question très difficile, laissez les scientifiques, mais aussi les citoyens, vous aider. Une technocratie, telle que nous l'avons connue ces derniers mois, ne peut perdurer. Extinction Rebellion, souvent présentée comme un mouvement extrémiste, a une demande très raisonnable. Nous préconisons une extension de la démocratie : une Assemblée Citoyenne autour de la crise écologique. Un échantillon représentatif de la population belge peut, pendant une période de temps limitée et informée par un large éventail d'experts, élaborer des propositions concrètes. Nous serions heureux de discuter avec vous de notre proposition concrète. 

Avec respect et impatience, nous attendons votre réaction,

Extinction Rebellion Belgique