Dochádzkový systém PREMIER

Možnosť použitia dochádzkové systému pre účtovníkov, účtovné firmy, mzdových pracovníkov, pre všetkých, ktorí spracovávajú mzdy. Naplnením dochádzky jednotlivých zamestnancov, čo je zo zákona povinnosť, a následným exportom do miezd, sa spracovanie samotných miezd radikálne urýchli!!!!

Pre každú účtovnú jednotku je k dispozícii plná verzia dochádzkového systému pre 10 zamestnancov s použitím buď ručného zadávania dochádzky alebo vstavaného softwarového dochádzkového terminálu. 

Toto spoločnosť PREMIER system dáva každému klientovi v cene samotného programu IS PREMIER. 

príklad použitia pre účtovné firmy:
 • ich zákazník si zakúpi dochádzkový terminál, ktorý zaznamenanú dochádzku zamestnancov zapíše priamo do systému PREMIER účtovnej firmy, ktorá spracováva účtovú a mzdovú agendu 
 • preto nie je potrebné, aby zákazník viedol dochádzku zamestnancova papierovo a musel ju odovzdávať na spracovanie
Možnosti dochadzkového systému PREMIER
 • možnosť ručného zadávania dochádzky alebo import z dochádzkových terminálov ID-KARTA (obr.1)
 • možnosť použiť softwarový terminál v programe PREMIER (obr.2)
obr2.jpg 51.7 KB View full-size Download
 • nastavenie E-agenta, v pravidelnom intervale bude automaticky načítavať hodnoty z terminálu
 • export do miezd 
  • hromadný export do miezd sa vykonáva vo mzdách vo výkazy práce, a to len schválených a uzatvorených dochádzok. Export akceptuje aj užívateľsky zadaný filter v zozname správy dochádzky. V prípade doplnenia ďalších mzdových položiek, ktoré má zamestnanec nastavené ako napr. stravné lístky, exekúcie, odmeny ..., tak tie sa doplnia vo výkaze práce cez zahájenie mesiaca, kde je potrebné zakliknúť  "rešpektovať zadané položky" a "doplniť len individuálne položky".
 • nastavenie konfigurácie mzdových položiek pre export do miezd (náhrada za sviatok, príplatky za prácu nadčas, prácu vo sviatok, prácu v sobotu a nedeľu, prácu za poobednú smenu a prácu v noci) 
 • v systéme sú preddefinované základné nastavenia mzdových položiek a zoznam prerušení
 • možnosť nastavenia užívateľských prerušení (obr3.)
obr3.jpg 138 KB View full-size Download
 • číselník externých pracovníkov, ktorí nie sú v mzdovom systéme, s možnosťou ich skupinovo  triediť
 • nastavenie sledovania práce za nadčas a práce vo sviatok s následným čerpaním náhradného voľna, či preplatenia v rámci vyrovnávajúceho obdobia (ZM 58x) (obr4.)
obr4.jpg 29.9 KB View full-size Download
 • nastavenie sledovanie konta Pracovnej Doby 
  • ide o formu nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času. Len pri tomto nastavení program umožní, aby bola dochádzka schválená a exportovaná do miezd aj v prípade, že zamestnanec nemá splnený nastavený pracovný fond.
 • započítať prácu za nadčas po odpracovaní definovaného času
  • užívateľ si nastaví časovú hranicu , po ktorej sa bude rátať práca za nadčas po odpracovaní riadnej zmeny, napr. 15 min., čiže pri odchode 15.10 hod., sa nadčas 10 minút nezaráta, ale pri odchode 15.20 sa zaráta 15 min. nadčasu. 
 • automatické pridelenie prestávky, napr. obed, podľa nastavenej konfigurácie (obr.5)
obr5.jpg 95.6 KB View full-size Download
 • povoliť príplatky poobedňajšie a nočné pri nedefinovanej smene 
 • možnosť povoliť príplatky len za reálne odpracované hodiny vo sviatok, sobotu a nedeľu (rozlišuje čas od 24:00 do 00:00)
 • zarovnávanie času dochádzky z dochádzkového terminálu (obr.6)
obr6.jpg 94.2 KB View full-size Download
 • automatické doplnenie prerušenia definovaných v dochádzkovom termináli, napr. príchod od lekára, dovolenka
 • možnosť nastaviť pri smenových zamestnancoch dodržiavanie smeny, smena je nastavená v personalistike a v dochádzke sa nedá upravovať (obr.7)
obr7.jpg 148 KB View full-size Download
 • možnosť meniť zadané údaje z dochádzkových terminálov, napr. 3x zaznamenaný príchod a pod.
 • zadávanie časov bez klávesnice (podpora dotykových zariadení)
 • kontrola nesprávne zadaných časov pri ručnom zadávaní alebo oprave
 • kontrola duplicity čipov priradených zamestnancom
V mesačnom prehľade dochádzky zamestnanca

 • hromadné vytvorenie dochádzky 
 • hromadné vytvorenie dochádzky podľa definovanej smeny
 • hromadné vymazanie dochádzky
 • hromadné doplnenie prerušení (dovolenka, lekár, nemoc, OČR, neplatené voľno ...)
 • hromadné schválenie práce za nadčas
 • hromadné doplnenie náhradného voľna za chýbajúce hodiny
 • hromadné schválenie dochádzky nadriadeným pracovníkom
 • hromadné schválenie dochádzky mzdovým pracovníkom
Prístup do dochádzky

 • prístupy do dochádzky sú rozdelené do troch úrovní, ktoré nastavuje SUPERVISOR:
 1. pracovník
 • vstup len do mesačného prehľadu
 • možnosť povoliť meniť údaje a obdobie
 1. Nadriadený pracovník
 • prístup ku všetkým pracovníkom alebo prístup podľa strediska, skupiny, výplatného miesta alebo zoznam vybraných pracovníkov
 • manažérsky prístup, možnosť prezerať dochádzku všetkých zamestnancov a externých pracovníkov
 • možnosť nastavenia zákazu upravovať vlastnú dochádzku, napr. majster, upravuje dochádzku svojim podriadeným, ale svoju opravovať nemôže (obr.8)
obr8.jpg 84.1 KB View full-size Download
 • povoliť prístup do štatistík
Nadriadený pracovník sa používa

 • v prípade, že je nastavená konfigurácia „Povinné schválenie dochádzky nadriadeným pracovníkom“
 • v prípade, že je nastavená konfigurácia „Povinná kontrola práce za nadčas nadriadeným pracovníkom“ a zároveň „Započítava sa len schválená práca za nadčas“.
 1. Mzdový pracovník
 • prístup ku všetkým pracovníkom alebo prístup podľa strediska, skupiny, výplatného miesto alebo zoznam vybraných pracovníkov
 • manažérsky prístup
Mzdový pracovník sa používa

 • v prípade, že je nastavená konfigurácia „Povinná kontrola mzdovým pracovníkom“ pri zadaných prerušeniach

Štatistiky

 • Prehľad prerušení podľa obdobia
 • Mesačný rozpis spracovanej dochádzky (obr.9)
obr9.jpg 154 KB View full-size Download
 • Mesačný rozpis skutočne odpracovaných hodín (bez prerušení) 
 • Prehľad pohybov na dochádzkových termináloch

PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM
Tento je súčasťou nášho docházkového systému. Prístupový systém určuje kto a kedy môže vstúpiť do miestnosti, kancelárie, skladu, jednoducho všade tam, kde je nutné sledovať prístup zamestnancov alebo externých pracovníkov.
U dverí (brány, vstupu) je namontovaná čítacia hlava (obr.10),
obr.10.jpg 154 KB View full-size Download
ktorá ovláda elektrický zámok. Priložením čipu alebo prístupovej karty (sú to tie isté čipy a karty ako pre dochádzkový systém) a za predpokladu, že máte prístup do konkrétneho priestoru a v konkrétnom čase, tak sa Vám dvere odomknú.