Groepenatelier: Questions Questions Questions

Gijs Ockeloen
Gijs Ockeloen
Last updated 
13 dec: VRAGEN ONDER KOPJE ‘BASECAMP’

 • Hoe bepaal je wanneer mensen deel mogen nemen aan de groep(en)? We werken niet met criteria, het idee is juist dat de groepen binnen een experiment GEM zo open en toegankelijk mogelijk zijn (gratis, zonder indicatie en geen wachtlijsten). We sluiten zoveel mogelijk aan bij wat de inwoner denkt dat hem/haar helpt in zijn/haar proces om weer ‘je ding te kunnen doen’. We denken dat het wel logisch is dat als iemand interesse heeft in een groep om een korte kennismaking te doen met de groepsbegeleider om af te stemmen of de groep inderdaad past bij wat diegene zoekt.  
 • Aanbod KOPP groep (volwassen) is nu nog gefinancierd in programma mentaal gezond NV, dit wordt volgend jaar beëindigd. Hoe dit produkt financieel te borgen? Nu nog door gemeenten NV MZ (maatschappelijke Zorg) - Irene GGD Structurele financiering is een groot probleem en wordt opgepakt in een atelier met de partijen die hierover gaan, denk aan verzekeraars, gemeenten, nza, zin. Hier houden we ons bezig met een experiment  dat uit subsidies en bijdragen van de stakeholders wordt gefinancierd
 • Hoe wordt de infrastructuur vormgegeven die het experiment mogelijk maakt? Ik mis de SMART propositie. Dit experiment is onderdeel van een maatschappelijk transformatieproces waar de traditionele aanvliegroutes tekort schieten. Dus  RCT's en ook SMART schieten hier tekort: dit is een ACTION LEARNING project: onderneem een actie en reflekteer op de resultaten
 • Via welk ‘kanaal’ komen mensen binnen? Via POH-GGZ? Ja, in ieder geval is de POH-GGZ een voor de hand liggende 'vindplaats'. Op verschillende plekken in de regio vinden nu Verkennende Gesprekken plaats (o.a. door POH-GGZ), dit is in ieder geval een ingang naar het experiment groepsaanbod. Daarnaast lopen er meerdere experimenten rondom het Verkennende Gesprek. Ook zij kunnen gaan doorverwijzen naar het groepsaanbod. Daarnaast hebben we zeker nog meer kanalen nodig, ideeën hierover zijn welkom!. Het 'verkennend Gesprek' vindt in experimentele fase dus inderdaad vaak bij de POH GGZ plaats maar in een volgroeid ecosysteem kun je ook terecht bij je school, wijkcentrum, sportclub, kerk...overal waar mensen de moeite hebben genomen om zich deze 'sociaal-existentiele' gesprekstechniek eigen te maken.
 • Is het haalbaar om een rouw/verdrietgroep zonder afronding (bijv. 5/6 keer) te doen. Zeker in het kader van kwetsbaarheid/veiligheid roept dat vragen op en ook w.b.t. psycho educatie. Hoe de Groepen 'inhoudelijk' functioneren is aan de Groepen zelf. De een stelt andere eisen dan de ander.
 • Hoeveel verkennende groepen zijn er nodig? - Renske  In principe is er één verkennende groep die continu doorloopt. Instromen kan op elk moment. Maar in alle eerlijkheid: We hebben dat soort antwoorden niet. Dat gaan we ervaren.  
 • Hoe verhouden blokken ‘groepsaanbod’ en ‘herstelacademie’ in het ecosysteem zich tot elkaar - waar hoort bijv. WRAP training of ‘starten met herstel’? Als je met mensen uit de "Recovery-wereld' spreekt houden zij staande dat het doel van 'Recovery' iets anders is dan 'Therapie'. In de Handleiding staat daar een stukje over. In beide gevallen kan gebruik gemaakt worden van dezelfde interventies. WRAP zie je zowel in therapeutische omgevingen als in recovery academies. Hoe dat uit gaat pakken op de veluwe gaan we zien, misschien vervaagt het verschil, misschien wordt het scherper.
 • Suïcide preventie en ‘positieve gezondheid’ gaan vaak niet goed samen, hoe kunnen we samen voegen? - Ricco De vraag is of je alles wil samenvoegen. Als jij problemen hebt met aspecten van Positieve gezondheid (wel benieuwd welke) dan maak je daar toch geen gebruik van?
 • Hoe ga je inwoners helpen kiezen uit het ‘grote’ aanbod? - Ricco Je kunt inwoners helpen kiezen door (net zoals in het verkennende gesprek) vooral te luisteren naar wat de inwoner wil en/of nodig heeft. Probeer daar zelf zo min mogelijk in te sturen. Stel verkennende vragen, wat heeft iemand nodig, waar ligt de behoefte.  In de toekomst komen er ook digitale tools beschikbaar.
 • In hoeverre heb je als je begeleider/facilitator vrijheid in je aanbod? Wordt er een bepaalde standaard neergezet? Er is maar een standaard: je moet een positieve bijdragen leveren aan het ecosysteem. Dus je onderschrijft de waarden en handelt daarnaar.
 • Hoe gaat de aanmelding voor een groep? M.a.w. weet je van tevoren wie er komt? - Lijanne  Dat moeten de Groepen zelf bedenken. Bijvoorbeeld: ls een inwoner geïnteresseerd is in een groep plant de groepsbegeleider een korte kennismaking om iets meer over de groep te vertellen en samen na te gaan of deze past bij de vraag van de inwoner. Je weet dan van tevoren wie er komt. 
 • Aantal deelnemers per groep (bijv. rouwgroep). Dat bepaalt elke groep voor zich. In het algemeen (jim) vanaf 8 personen ben je geïnteresseerd om iets in groepsverband te doen. Afhankelijk van het type groep kunnen groepen soms wel uit 30 personen bestaan. 
 • Hoe is de financiering geregeld van de begeleiders? De uitwerkingsgroep gaat in samenwerking met de groepen die meedoen in het experiment in kaart brengen wat de financiële consequenties zijn om mee te kunnen draaien in dit experiment. We zoeken zo veel mogelijk naar oplossingen in bestaande financieringsstromen. We maken inzichtelijk welke financiele middelen we tekort komen en dit leggen we, samen met het plan van aanpak, voor aan het kernteam mentale gezondheid binnen Gezond Veluwe.  Structurele financiering is een  probleem en wordt opgepakt in een atelier met de partijen die hierover gaan, denk aan verzekeraars, gemeenten, nza, zin. 
 • De grote verscheidenheid in rouw/verlies, kunnen mensen met diverse ervaringen in een groep? Dat bepaalt de groep. Je kan er meerdere hebben: er zijn AA groepen ALLEEN voor mensen met een alcohol verslaving maar ook waar NAASTEN welkom zijn, met of zonder proefessionals etc...de bewoner kiest.
 • Wanneer praat je over een groep? Alles wat niet individueel is
 • Hoe wordt er een dekking over de gemeentes van de veluwe gerealiseerd? Hier liggen schotten. Het is belangrijk om het onderscheid te zien tussen dit experiment en het uiteindelijke compleet functionerende ecosysteem. We beginnen met een experiment in de omgeving Harderwijk/Ermelo en gaan hier met elkaar op kleine schaal leren. Hoe we een dekking over de hele regio realiseren en hoe we dat inrichten is een vraag voor later in dit proces als we het groepsaanbod binnen GEM verder gaan uitbreiden in de regio. Schotten en Structurele financiering is een groot probleem en wordt opgepakt in een atelier met de partijen die hierover gaan, denk aan verzekeraars, gemeenten, nza, zin. Hier houden we ons bezig met een experiment  dat uit subsidies en bijdragen van de stakeholders wordt gefinancierd en waarvoor we GEITENPAADJES bedenken.
 • Is het altijd de bedoeling dat er koppels gemaakt worden uit verschillende organisaties? Ja, in dit experiment in ieder geval wel. Idealiter is er in een koppel altijd één ervaringsdeskundige. 
 • Is een verkennende groep voor iedereen nodig? Wat als iemand al weet in het VG wat die wil Nee, de Verkennende Groep is niet voor iedereen nodig. Als iemand weet wat die wil mag hij direct naar de groep van zijn/haar voorkeur. 
 • Regio afbakenen: welke gemeente kunnen meedoen als je het in Harderwijk organiseert? (binnen Gezond Veluwe) We bakenen de regio voor nu niet strak af. In het experiment zijn nu vooral groepen geïncludeerd die in de regio Harderwijk/Ermelo werken en op basis van enthousiasme. We focussen ons in dit experiment dus op inwoners uit de regio Harderwijk/Ermelo. Als er inwoners zijn van buiten deze regio die heel graag naar een groep in het groepshuis komen is dat geen probleem.

VRAGEN ONDER KOPJE ‘FUNDAMENTEEL’ (meeste vragen zijn beantwoord tijdens het veranderatelier)
 • Creëer je met een ‘Verkennende Groep’ niet een nieuwe potentiële bottleneck? De Verkennende Groep wordt niet verplicht en is dus ook niet het ‘deurtje’ waar iedereen doorheen moet alvorens je in het experiment groepsaanbod terecht kunt. We verwachten dus niet dat dit een bottleneck wordt. De Verkennende Groep is een optie, vooral als iemand niet duidelijk heeft wat hij/zij wil. Maar mensen mogen ook zeker direct naar de specifieke groep van hun voorkeur. 
 • Gaat de Verkennende Groep ook stilstaan bij nieuwe vragen? (alleen op aanbod?) Ja, we willen in het experiment graag monitoren in hoeverre het aanbod past bij de vraag. Als we erachter komen dat er aan een bepaalde groep veel behoefte is die nog niet in het experiment zit kunnen we onderzoeken of wie die kunnen toevoegen. Het idee wordt geopperd om een ‘blanco’ of ‘leeg’ bolletje toe te voegen aan het experiment, waar ruimte blijft om een groep toe te voegen op basis van behoefte. De uitwerkingsgroep neemt deze suggestie mee in de verdere uitwerking van het plan. 
 • Kunnen we de lijst aanvullen en prioriteren naar top 10 (met bijv. impact/moeite matrix) (of: hoe selecteer je de 10 groepen?) Het doel is niet dat we met dit experiment vooral groepen includeren met maximale impact en minimale moeite. We willen graag beginnen, ervaringen opdoen, gaan leren. Daarom hebben we ervoor gekozen om zo veel mogelijk aan de slag te gaan met de groepen die enthousiast zijn en energie hebben om met dit experiment te gaan leren. We hebben gekeken naar welke onderwerpen uit de Verkennende Gesprekken naar voren zijn gekomen en hoe dit matcht met de groepen die zich gemeld hadden. Na die matching hebben we nog actief gezocht naar groepen die nog ontbraken op een aantal specifieke onderwerpen.
 • Hoe gaan we voorkomen dat er een concurrentiestrijd ontstaat tussen groepen en organisaties in de ‘jacht’ op subsidies? - Marco Dat kan zeker gebeuren. Het is van belang dat we dit dan snel herkennen. Vervolgens kun je erop anticiperen. Hierbij is het van belang om altijd duidelijk te blijven over de spelregels van GEM en dat je alleen kunt meedoen als je met elkaar de GEM-waarden omarmt en de afgesproken spelregels volgt. 
 • Zingeving en lokale kleur: groep vanuit christelijke visie/aanpak herstel lijkt me nog passend. Zijn die betrokken? Nee, op dit moment is er geen groep in het experiment met specifiek dit uitgangspunt of deze visie. Het is wel een belangrijk thema in deze regio en heeft zeker een plek nodig in het ecosysteem. De vraag is of hier in dit experiment een specifieke groep voor moet zijn of dat er ruimte nodig is voor dit onderwerp in iedere groep. Het is sowieso van belang om te monitoren welke behoeften hier liggen. 
 • Hoe zorg je voor een lopend en veilig groepsproces wanneer iedereen t.a.t. kan aansluiten en afhaken? En is dat nodig? Bij open groepen heb je groepsbegeleiders nodig die skills hebben om hier goed mee om te gaan. Het kan ook zijn dat een deel van de groepen wel geschikt is als open groep en een deel van de groepen niet. 
 • Wat wordt de taak van de ervaringsdeskundige in de groep? De precieze taak hangt sterk af van de afspraken en ambities van de Groep zelf en er zal best hier een daar een Groep zijn die het zonder ED doet maar in zijn algemeenheid is de inbreng van ED, of in elk geval het respect daarvoor en de beschikbaarheid daarvan, een van de krachtige 'werkzame' elementen die momenteel node gemist wordt.
 • Suïcide preventie als thema staat niet in het experiment. Waar past die? - Ricco Dat komt doordat we de combinatie van groepen in het experiment nu hebben vormgegeven op veelgehoorde vragen/onderwerpen in de Verkennende Gesprekken en dit onderwerp daar niet tussen zat. Het is zeker een heel relevant onderwerp binnen het ecosysteem en belangrijk dat dit onderwerp laagdrempelig bespreekbaar wordt. De vraag is of we hiervoor nu een aparte groep moeten inrichten in het ecosysteem of dat we er aandacht en ruimte voor hebben in alle groepen. 
 • Hoe blijft de identiteit van elk groepsaanbod gewaarborgd? - Corine  Dat is een verantwoordelijkheid van de Groep zelf
 • Hoe verbindt het experiment zich met wat er al is op het gebied en de infrastructuur welzijn op recept + cultuurapotheek in de regio? We maken liefst gebruik van wat er al is in de regio. Of deze zaken aansluiten is aan henzelf
 • Hoe verbind je dit aan wat er al is? (lijkt me goed vanaf experimenteerfase) - juist in De Roef. Zoals gezegd maken we liefst gebruik van wat er al is in de regio. Het experiment zit hem erin dat dat nu moet gebeuren in relatie met de rest van het ecosysteem. Dus het antwoord is: dat is de uitdaging aan de deelnemers
 • Hoe gaat de bestaande wereld hierop reageren? Goeie vraag maar wie is de bestaande wereld? Er zullen erbij zijn die staan te juichen en morgen aan de bak willen, evenzeer zullen er ook bij zijn die in een ecosysteem wereld hun bestaande praktijk zullen moeten afbouwen, als ze dat slim doen opereren ze straks nog steeds maar anders, als ze de hakken in het zand zetten zijn ze straks niet relevant meer. Denk ook aan bewoners, ook daaronder zijn mensen die zullen zeggen 'ik zei dat ik PTSS had en jullie zeggen ga maar Karpervissen...dat is geen zorg, ik eis CGT! Kortom: we zullen heel veel moet communiceren om de nieuwe ecosysteem visie bij iedereen tussen de oren te krijgen!

VRAGEN ONDER KOPJE AMENDERING (beantwoord tijdens het veranderatelier)
 • Positieve Gezondheid blijft medisch i.p.v. mens. Waarom niet de zelfdeterminatietheorie? Relatie, autonomie en competentie gestoeld op zingeving. Positieve Gezondheid (PG) wordt als onderlegger gebruikt om breed naar gezondheid te kijken. In dit experiment komt dat het meest concreet tot uiting in de Verkennende Groep, waar we de verschillende dimensies aan bod willen laten komen. We gebruiken PG in dit experiment niet zozeer als standaard theorie of als gespreksmodel. We spreken af dat Emily Homburg een aantal mensen van de uitwerkingsgroep binnenkort meer vertelt over de zelf-determinantie theorie en hoe deze wellicht van toepassing kan zijn in dit experiment. -
----------------------------------------------------------------------------------------------

2 okt: Vragen rechterdeel van de muur (meest urgent voor deze middag)
 • Hoe sturend zijn om mensen in groepen te krijgen? GEM ziet liefst: totale regie bij de cliënt. Daar zou een 'tenzij' aan kunnen toevoegd kunnen worden.
 • Is het nodig om gezamenlijke afspraken te maken over hoe deel te nemen aan groepen? Als je zaken bedoelt  als 'hoe meldt je je aan', 'is er vrije inloop'...  dan is dat aan jullie om daar een proces voor te ontwikkelen. 
 • Kun je stellen dat iedereen die niet in aanmerking komt voor zm opgenomen kan worden in het ecosysteem? Het ecosysteem moet voor iedereen die lijdensdruk ervaart opties bieden. Er is dus geen spraken van 'doelgroepen' als EPA, lichte casussen, sociale problematiek. 
 • Hoe bestrijden we stigma’s t.a.v. groepen en GGZ? Dat is een goeie vraag en we vragen ieders input op dit gebied. GEM  gaat voorzien in een algemene publiekscampage in heel NL 'Mentale Zorg? Doe Normaal! maar lokaal moet vooral indrukwekkende resultaten bereikt worden met de handvol mensen die nu al geloven in een groepsaanpak. 
 • In ecosysteem hoef je niet allemaal dezelfde taal te spreken Waarvan akte
 • Hoe leg je hiërarchie uit in relatie tot gelijkwaardigheid? Graag toelichten?
 • Hoe blijf je kwaliteit/veiligheid waarborgen? Het huidige systeem leunt  op de gedachte dat zij ‘Evidence Based’ zorg levert en dat daarmee de kous af is. GEM stelt juist dat het inzetten van uitsluitende in RCT bewezen zorg en de manier waarop we monitoren bijdraagt aan stagnatie.
  GEM monitort kwaliteit in real-time op basis van openbare data van CBS en Vektis. Deze monitor is open source beschikbaar en brengt in beeld hoe de zorgconsumptie in PC4 gebieden eruitziet. Op basis van deze data doet GEM  onderzoek in hoeverre deze consumptie in de pas loopt met wat je op grond van de demografie mag verwachten.
  GEM streeft 6 kwaliteitsdoelen na: reductie in GGZ populatieprevalentie, EPA, Suïcides en Stigma bij een Toename in Levensverwachting en Arbeidsparticipatie.
 • Als je psychisch lijden zo breed opvat, welke mensen komen dan voor dit ecosysteem in aanmerking? Het ecosysteem moet voor iedereen die lijdensdruk ervaart opties bieden. Er is dus geen spraken van 'doelgroepen' als EPA, lichte casussen, sociale problematiek. Gaat dat een stormloop van gelukszoekers opleveren? dat zullen we dan wel zien.
 • Is iedereen voldoende in staat om regie te voeren over zijn leven? In de opvatting van critici is ‘samen beslissen’ hooguit een cognitief proces bij wilsbekwame mensen. Deze voorstelling van zaken is echter naïef en roept een valse dichotomie op waarbij ‘samen beslissen’ neergezet wordt als een vorm van verwaarlozing indien toegepast bij ernstig zieke mensen. In werkelijkheid is het een noodzakelijk en dynamisch proces dat inspeelt op de waarden en voorkeuren van de hulpvrager, ongeacht de ernst van de aandoening.
  Neem mensen met dementie. Ook al zijn ze niet wilsbekwaam, ze kunnen toch hun grenzen aangeven in gedrag en emotionele expressie. Onderzoek toont aan dat wanneer verpleeghuispersoneel wordt getraind om deze signalen sensitief op te vangen, de bewoners rustiger en tevredener worden. Een vorm van ‘samen beslissen’ dus. Ook bij acute psychose zonder ziekte-inzicht is het mogelijk om ‘met psychose te spreken’ volgens de LEAP-methode (Listen, Empathize, Agree, Partner), waarbij ‘samen beslissen’ kan worden toegepast. Deze methode benadrukt het belang van empathisch luisteren en het creëren van een partnerschap tussen de hulpverlener en de patiënt, zelfs in situaties waarin dwang nodig is om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 • Eigen kracht, eigen regie, ‘je doet het zelf’, mag dit gewoon als vertrekpunt! Waarvan akte, zie hierboven
 • Hoe kom ik uit mijn ‘oude’ manier van denken/handelen? Die vraag moeten we ons allemaal blijven stellen: zit ik nu niet nog steeds vast?

Vragen middelste deel van de muur
 • Hoe krijg je dit gedachtegoed meer toegankelijk voor iedereen? Is er meer voorlichting algemeen nodig? Dat is een goeie vraag en we vragen ieders input op dit gebied. GEM  gaat voorzien in een algemene publiekscampage in heel NL 'Mentale Zorg? Doe Normaal! 
 • Hoe gaat het met dit gedachtegoed in andere regio’s waar GEM verder is? Is daar al meer integratie van GGZ/WMO/SD? Veluwe is absoluut geen achterloper. Misschie wel verder maar vooral in de hoofden van de belangrijkste spelers die erover gaan: gemeenten, huisartsen, ggz... daar is Veluwe eerder een voorbeeld voor andere regio's.  
 • Hoe worden hulpvragers geïnformeerd? Elders spraken we al van de publieks campgane. Op nivo van de ateliers is dat een van de vragen die jullie moeten beantwoorden. Hoe kom ik aan hulpvragers voor onze glimmende nieuwe groepen?
 • Volledigheid hoeft niet, maar hoe borgen we voldoende breedte in het lokale aanbod? Je zegt het zelf: streef niet naar volledigheid maar begin met waar de energie zit. Je merkt zelf wel als er enorm veel vraag komt naar iets wat er nog niet is...dat is dan een opportuniteit...
 • Wanneer er van het aanbod van de reguliere/specialistische GGZ gedacht wordt, hoe denken jullie dit financieel te ondervangen? financiering is een groot onderwerp dat landelijk aangevlogen wordt. 
 • Hoe gaat er ontschot worden? iDaar zijn wetswijzigingen voor nodig, dat gaat lang duren maar het kan alleen beginnen doordat we allemaal zelf onze hoofden en denkwijzen en handelwijzen ontschotten.
 • Als buitenstaander hoor ik nog regelmatig het oude systeem naar voren komen in richting het ecosysteem. Hoe kan je voorkomen dat het echt gebouwd gaat worden vanuit een echt nieuw inzicht? Dat is een gevaar inderdaad. We moeten allemaal alert zijn of als we terugvallen op oude praktijken of we dat bewust doen met een strategisch motief, of dat we ongemerkt opgeslokt worden door oud denken.
 • Utopie van maakbaarheid van het leven! ←→ maakbaarheid van GGZ Wat bedoel je?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor een groep zonder behandeldoelen? Denk aan lekker sporten. Waar het om gaat is dat een groep lijdensdruk wil verlichten. Een sportgroep die zich daarop richt is een Ecosysteem groep. Als die in de onderste regionen van de divisie eindigt is dat geen probleem. Er zijn ook groepen die zich richten op het optimaal beoefenen van een sport, of de competitie aan gaan met elkaar. Die groepen opereren buiten het ecosysteem. En dan zijn er ongetwijfeld 'schermergebied' groepen. Het zij zo, dat zijn echter uitzonderingen. Daarvoor gaan we geen enorme toelatingsprocedure voor opzetten.

Vragen linkerdeel van de muur
 • Hoe kijk je naar psychische weerbaarheid in relatie tot fysieke weerbaarheid? Dat kan natuurlijk alles met elkaar te maken hebben en in andere gevallen helemaal niets. GEM zegt: als fysieke weerbaarheid aangetast is en het lijdt tot mentale lijdensdruk...dan ben je welkom in het ecosysteem. Zit je in een rolstoel en hebt daar alleen fysieke problemen mee? Dan zijn daar andere systemen voor opgesteld.  Overigens is GEM onderdeel van wat zij noemt 'De Sociale Benadering' waarin Sociale Benadering Dementie, Sociale Benadering Palliatieve Zorg en de Sociale Benadering Verstandelijk Gehandicapten allen eenzelfde visie op ondersteuning hanteren: deze mensen hebben er niets aan als 'zielig' bestempeld te worden. maar hebben een netwerk nodig om 'hun ding te kunnen doen'.
 • Mooi verhaal, is mij bekend en ik hoop dat we beter kunnen samenwerken ipv dat alles naar de GGZ geschoven wordt. Hoe gaan we dat doen? Als jij het wil kan het!
 • Wat voor rol heeft een psychosomatische benadering? alles waar clienten soelaas bij denken te vinden moet een rol spelen.
 • ‘Je ding doen’, hoe zit het met de ecologie hiervan. M.a.w. hoe bereik je dat ‘je ding doen’ niet ten koste gaat van iemands anders ding doen. Ten koste gaan van een ander, of andermans ding is uitgesloten in het ecosysteem omdat het zich niet verhoud tot  Waarden als respect voor de ander, en we helpen elkaar. Verder geldt natuurlijk ook de grondwet, het bugerlijk wetboek. Als je ding doen is 'mensen vermoorden' is dat dus daarmee geen typisch ecosysteem gedrag.
 • Moeite
  - vindbaarheid dit onderwerp is belangrijk en komt steeds terug. Digitale tools kunnen hier behulp zijn.
  - te weinig maatwerk voer voor discussie; je zou kunnen zeggen: momemteel werken teveel met maatwerk, we proberen immers heel precies vast te stellen wat iemand mankeert, zoeken daar een evidence based diagnose bij, en sturen iemand het dbc zorgpad in. GEM ziet meer heil in het beschikbaar maken van talloze keuze opties die men kan proberen, werkt het niet, de volgende graag...eerder een hele grote uitdragerij van confectie pakken dus eerder dan een kleermaker met een meetlint, stapels stof en een schaar..